تبلیغات
ســـهند لـــیقوان


.
.
ســـــــــلام


دوستان عزیز این وبلاک از این به بعد دیگر اپ نخواد شد

برای ورود به وب سایت جدید بروی لینک زیر کلیک کنید


بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 3 اردیبهشت 1391
گـفتــــگو بــــا خـــــدا 

خدا از من پرسید: دوست داری با منگفتگو  کنی؟

پاســـخ دادم: اگـــر شـــما وقت داشـــته بـــاشید.

خدا لبخندی زد و پاسخ داد:

زمان من ابدیت است، چه سؤالاتی در ذهن داری که دوست داری از من بپرسی؟

من سؤال کردم: چه چیزی درآدمها شما را بیشتر متعجب می کند؟

خدا جواب داد:

- اینکه از دوران کودکی خود خسته می شوند و عجله دارند که زودتر بزرگ شوند و دوباره آرزوی این را دارند

که روزی بچه شوند.

- اینکه سلامتی خود را به خاطر بدست آوردن پول از دست می دهند و سپس پول خود را خرج می کــــنند

تا سلامتی از دست رفته را دوباره باز یابند.

-اینکه با نـــــگرانی به آینده فکر می کـــنند و حال خود را فراموش می کنند به گونه ای که نه در حال و نه در

آینده زندگی می کنند.

- اینکه به گونه ای زندگی می کنند که گویی هرگز نخواهند مرد و به گونه ای می میرند که گویی هــــــرگز

زندگی نکرده اند

دست خدا دست مرا در بر گرفت و مدتی به سکوت گذشت...

سپس من ســـؤال کردم: به عنوان پــــرودگار، دوســتــ داری که بندگانت چه درسهایی در زندگی بیاموزند؟


خدا پاسخ داد:

- اینکه یاد بگیرند نمی توانند کسی را وادار کنند تا به انها عشق بورزد.

تــــــنها کـــاری که مــــی تواننــــد انـــــجام دهنـــــد ایــــن استــــــ

که اجازه دهـــند خود مـــــورد عــــــشق ورزیدن واقــــع شـــــــــــوند.

- اینکه یاد بگیرند که خوب نیست خودشان را با دیگران مـــقایسه کنند.

- ایــــــنکه بخشش را بــــا تــــــمرین بـــــخشیدن یـــــاد بـــــــــگیرند.

- اینکه رنجش خاطر عزیزانشان تنها چند لحظه زمان می برد ولی ممکن است

ســــالیان ســـــال زمــــان لازم بـــــاشــد تــا ایـــن زخمها الـــــــتیام یــــابند.

- یـــــاد بـــگیرند کـــه فرد غنی کـــــسی نـــــیست کــه بـیشترین ها را دارد

بــــــلکه کـــــسی استــــــ کــــــــه نـــــیازمند کـــــمتریـــــن ها اســــــــت.

- اینکه یاد بگیرند کسانی هستنـــد که آنها را مــــــشتاقانه دوســـــــت دارند

اما هنـــــوز نمی دانند که چـــــگونه احساساتشان را بیان کنند یا نشان دهند.

- اینکه یاد بگیرند دو نفر می توانند به یک چیز نگاه کنند و آن را مــتفاوت ببینند.

- اینکه یاد بگیرند کافی نیست همدیگر را ببخشند بلکه باید خود را نیز ببخشند.

با افتادگی خطاب به خـــدا گفتم:

از وقتی که به من دادید سپاسگزارم، چیز دیگری هم هست که دوست داشته

باشید آنها بدانند؟

خــــدا لـــــبخندی زد و گــــفت:

فــــــقط اینکه بــــدانند مـــــن اینجا هـــــــستم... "هــــــــــمیشه"
ارسال توسط ali.n
آرشــــیو مــطالبــــــ
کــــــــد جــــــــــاوا
گــــــالریـــــ عــکســـ
صفحات وبــــ ســایتــ
لـــــگویـــــ دوســــتانـــــــ

بــرای تــــبادل لــــگو

لطفا لوگوی ما را در وب سایت

یاوبلاک خود قرار دهید وبه ما

اطلاع دهید تالگوی شـمادرج شود


کد HTML لـــــوگویـــــ مــــا:

>>::::::::::::::::::::::

<<<<<<كپی برداری با ذكرمنبع مجاز بوده و تمام حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به .:: تــــــــکـــــــــ وبـــــــــــــــ ::. می باشد.<<<<